top of page

Εταίροι

Η κοινοπραξία για το έργο WESTEM αποτελείται από 5 οργανισμούς-εταίρους από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Σουηδία, Ιταλία, Αυστρία, Κύπρος και Ελλάδα.

KC LOGA.jpg

KC kompetenscenter

SYNTHESIS.jpg

ΣΥΝΘΕΣΗ

UTH - Thessaly.jpg

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

S-NODI.jpg

S-NODI

Brain+.jpg

εγκέφαλος+

Stationary photo

Coordinator 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Το KC Kompetenscenter ιδρύθηκε νόμιμα το 2017, αρχικά ως Ίδρυμα Μη Κερδοσκοπικού Κέντρου Ικανότητας του Μάλμο. Το 2019, το όνομα του ιδρύματος άλλαξε σε KC Kompetenscenter Idéburen sector.

Σκοπός του ιδρύματος είναι να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός και μεσολαβητής μέσω πρωτοβουλιών ενίσχυσης των ικανοτήτων:
 

  • για τον τομέα των ιδεών με γνώμονα την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σήμερα και του μέλλοντος

  • για τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιδεών να εργάζονται στους διάφορους ρόλους που απαιτούνται για μια ενδιαφέρουσα επιχείρηση

  • να επωφεληθούν τα άτομα και η δημοκρατική ανάπτυξη της κοινωνίας

  • για τους άλλους τομείς της κοινωνίας να αυξήσουν τη γνώση και την κατανόηση του τομέα των ιδεών.

Ένας από τους κύριους σκοπούς του KC είναι να ενισχύσει τα άτομα στο ρόλο τους στην αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους.

Η KC προσπαθεί πάντα να ξεκινά από τις ανάγκες και τις συνθήκες του ατόμου.

Εκτός από την καλή εκπαίδευση και τη μεγάλη αυτογνωσία, η ψηφιακή γνώση έχει μεγάλη αξία. Ο συνδυασμός αυτών των αξιών εντάσσεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δραστηριοτήτων της KC.

KC logo no bkgr
SYNTHESIS.jpg

SYNTHESIS
Center for Research and Education Ltd

είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 2002, ο οποίος δρομολογεί και υλοποιεί έργα κοινωνικού αντίκτυπου, με έμφαση στην κοινωνική ένταξη. Στόχος είναι ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον, για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Η ΣΥΝΘΕΣΗ είναι ο κορυφαίος οργανισμός στην Κύπρο στους τομείς της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας. 

 

Ως πάροχος εκπαίδευσης ενηλίκων και διαπιστευμένο ίδρυμα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, η SYNTHESIS επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που ενισχύουν τις προσωπικές και εργασιακές δεξιότητες των ανθρώπων, ιδιαίτερα εκείνων που βιώνουν ή κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, των νέων ΝΕΕΤ, των ηλικιωμένων, των νέων και των ενηλίκων με μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες, των ατόμων με αναπηρίες και των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

NICOSIA, CYPRUS  Academic, WOMEN,  in the distance, CITY.jpg
Cherry Tomatoes
UTH - new logo.jpg
UTH - Thessaly.jpg

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

με 37 Τμήματα και 8 σχολές είναι ένα Πανεπιστήμιο με τη δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστό για τις άριστες ερευνητικές του επιδόσεις και τα εξαιρετικά επιστημονικά του επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

Η έμπειρη ομάδα του ΠΘ έχει συμμετάσχει με μεγάλη επιτυχία σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων που αφορούν το STEM, την ένταξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ενίσχυση και υποστήριξη των NEETS, την κατάρτιση παραγωγής καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού, την κοινωνική ένταξη, την επιχειρηματικότητα, την κινητικότητα και την ευημερία. Οι πρωτοβουλίες των προγραμμάτων υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τονίζοντας και αναδεικνύοντας τον μοναδικό χαρακτήρα που προσφέρουν.

S-NODI
ιδρύθηκε στο Τορίνο το 2013 από την Caritas Italiana. Στοχεύει στην καταπολέμηση των ανισοτήτων με τη δημιουργία εδαφικών συστημάτων συνυπευθυνότητας μεταξύ πολιτών, δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Λειτουργεί σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με την υλοποίηση ερευνητικών έργων δράσης, δικτύων πρακτικών μεταξύ κοινοτήτων και πανεπιστημίων, δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες και πολίτες για συν-σχεδιασμό και συν-δημιουργία (προσέγγιση πολλαπλών ενδιαφερομένων) καινοτόμων δράσεις για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, μέσω της ενεργού συμμετοχής ευάλωτων πολιτών και της κοινωνικοοικονομικής τοπικής ανάπτυξης. Επιπλέον, διευκολύνει τις κοινότητες να χτίσουν τα δικά τους μοντέλα για τη μείωση των τοπικών ανισοτήτων.

 

Το S-nodi βασίστηκε στην εμπειρία στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία του STEM Education, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν όλους τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το STEM Education στην καθημερινή μάθηση. δημιουργία μιας διαπολιτισμικής ανταλλαγής και κατανόησης σχετικά με τα οφέλη του STEM Education. ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων· Εισαγωγή της καινοτομίας στα σχολεία μέσω εργαλείων μεθόδων ενεργητικής μάθησης. καλλιέργεια της ικανότητας συνεργασίας μέσα σε ομάδες.

S-NODI.jpg
S-NODI TURIN.jpg
Wooden Hut

brainplus +
Projektmanagment Schabereiter

είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Αυστρία, η οποία δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς μάθησης, εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών. Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες κατάρτισης, η brainplus δραστηριοποιείται στους τομείς της ανάπτυξης νέων, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της επαγγελματικής κατάρτισης, της διαχείρισης καινοτομίας και της κοινωνικής ένταξης. Η Brainplus μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρωτότυπο κέντρο μάθησης και διδακτικού υλικού. Η Brainplus εργάζεται για να καλύψει τις ανάγκες διαφορετικών εξειδικευμένων ομάδων-στόχων όπου το εκπαιδευτικό υλικό αιχμής έχει περιορισμένη επιτυχία. Επιπλέον, η brainplus χρησιμοποιεί μεθοδολογικά καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, όπου ο εκπαιδευόμενος τοποθετείται στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας και γίνεται σεβαστή η ατομικότητα του μαθητή.

 

Η Brainplus είναι πολύ ενεργή σε εταιρείες συμβούλων, κυρίως στην περιοχή της Στυρίας, συμμετέχοντας σε προγράμματα τεχνικής χρηματοδότησης που ξεκινούν είτε από την SFG (πρακτορείο προώθησης επιχειρήσεων της Στυρίας) είτε από την FFG (εταιρεία χρηματοδότησης σε όλη την Αυστρία που ανήκει σε πολλά Υπουργεία). Τα προγράμματα σχετίζονται με την προώθηση πεδίων STEM και δεξιοτήτων STEM.

Brain+.jpg
bottom of page